Xavier VEILHAN

Miami Snowflakes

solo show

December 5, 2006 - February 3, 2007

miami

artist info

  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes
  • Artist:Xavier VEILHAN, Exhibition:Miami Snowflakes