• Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein
  • Artist:Takashi MURAKAMI, Exhibition:Homage to Yves Klein